Επιλογή Σελίδας

Στόχοι

Το πρόγραμμα DIALOGOS επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους

1)  Χαρτογράφηση της χρήσης των Γλωσσών Μικρότερης Διάδοσης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.
2) Εντοπισμός των επικοινωνιακών αναγκών των χρηστών Γλωσσών Μικρότερης Διάδοσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
3) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μαθησιακών πόρων για τη γεφύρωση του επικοινωνιακού κενού μεταξύ χρηστών και λειτουργών τις δημόσιες υπηρεσίες.
4) Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου για μετανάστες (μετά από ανάλυση προηγούμενου πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης) με επαρκείς δίγλωσσες και διαπολιτισμικές ικανότητες σε Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης, προκειμένου να μπορούν μελλοντικά να εργαστούν ως επαγγελματίες Διερμηνείς και Μεταφραστές σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Service Translation and Interpreting, PSIT).