Επιλογή Σελίδας

Results

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 

1) Χαρτογράφηση και καταγραφή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, καθώς και του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού και σύνταξη σχετικής έκθεσης.
2) Ανάλυση προτεινόμενου πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και παραγωγή υλικού.
3) Διεξαγωγή πιλοτικού πρόγραμμα κατάρτισης.
4) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε γλώσσες που θα κριθούν απαραίτητες από το πρόγραμμα.
5) Διάθεση προγράμματος ανοικτής πρόσβασης για μεικτή εκπαίδευση που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον σε πλήθος γλωσσών.
6) Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και οδηγού βέλτιστων πρακτικών.