Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ Α.Ε. – ΑΟΤΑ)

Η ΜΑΘ Α.Ε. – ΑΟΤΑ αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ευρύτερη Μητροπολιτική Αστική Θεσσαλονίκη και καλύπτει φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οργανισμούς της πόλης. Η Εταιρεία λειτουργεί ως μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενώ κύριοι στόχοι της είναι, κατά πρώτον, η παροχή τεχνικής στήριξης σε φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό και τις μεταφορές και, κατά δεύτερον, η παροχή κοινωνικής ένταξης, προστασίας και τεχνικής υποστήριξης στις τοπικές αρχές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών στους τομείς αυτούς. Επίσης, η ΜΑΘ Α.Ε. – ΑΟΤΑ συντονίζει έργα διαδημοτικής κλίμακας στους παραπάνω τομείς και ενεργεί ως εκτελεστικός μηχανισμός για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ και άλλων κονδυλίων (ΕΤΕ – ΕΤΑΑ), καθώς και για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ακόμα, παρέχει πληροφορίες για μελλοντικές πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής σχετικά με τους προαναφερόμενους τομείς. Τα αντικείμενα της ΜΑΘ Α.Ε. – ΑΟΤΑ περιλαμβάνουν:

  • Την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Ο.Τ.Α., των παραγόντων και των μετόχων τους,
  • Την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και των φορέων και
  • Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχοι για τη συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ή/και στην εφαρμογή σχετικών πολιτικών, σε διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο:

  • Η τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των μετόχων, για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και την μελέτη, ωρίμανση και υλοποίηση Έργων, με σημαντικό τοπικό, διαδημοτικό και υπερδημοτικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με άλλους Αναπτυξιακούς φορείς της Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου & κοινωνικού τομέα,
  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, για την παραγωγή και διάδοση σχεδιαστικών και μεθοδολογικών εργαλείων, στο επίπεδο του τοπικού και υπερτοπικού σχεδιασμού στην ευρύτερη αστική κλίμακα,
  • Η προώθηση αναπτυξιακού σχεδιασμού για την πρόσβαση σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης, καθώς και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
  • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους Δήμους της ευρύτερης αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και η στήριξη της επιχειρησιακής εφαρμογής της Δημοτικής Στρατηγικής που αφορά την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών με έμφαση στη μη τυπική εκπαίδευση, την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, την πρόσβαση σε στέγαση και την καταπολέμηση του στεγαστικού αποκλεισμού.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Paola S. Seremetis

Paola S. Seremetis

Διαχειρίστρια του Προγράμματος, ΜΑΘ Α.Ε. - ΑΟΤΑ

Maria Karanikola

Maria Karanikola

Εθελόντρια εμπειρογνώμονας