Επιλογή Σελίδας

Στόχος

Ο γενικός στόχος του Πακέτου Εργασιών 2 είναι «η χαρτογράφηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται κατά τη Διερμηνεία και Μετάφραση στις Δημόσιες Υπηρεσίες (PSIT) στις συμμετέχουσες χώρες (τουλάχιστον σε τοπικό και εν μέρει σε περιφερειακό επίπεδο, σε περιοχές που επιλέχθηκαν είτε λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα τους είτε χάρη στις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν). Στόχος της χαρτογράφησης είναι να προσδιορίσει τις Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις Δημόσιες Υπηρεσίες της κάθε χώρας (PSIT), το πλαίσιο χρήσης των γλωσσών αυτών αλλά και το προφίλ των ατόμων που αναλαμβάνουν καθήκοντα μετάφρασης/διερμηνείας.

Το παρόν Πακέτο Εργασίας στοχεύει στον προσδιορισμό των αναγκών και προβλημάτων της Μετάφρασης και Διερμηνείας στις Δημόσιες Υπηρεσίες κατά την επικοινωνία με μετανάστες». Σύμφωνα με των εταίρους του προγράμματος DIALOGOS, ο ορισμός των Γλωσσών Μικρότερης Διάδοσης είναι ο ακόλουθος: «Γλώσσες για τις οποίες είναι δύσκολη η εύρεση υποστήριξης μέσω γραπτού ενημερωτικού υλικού, εργαλείων και εφαρμογών διαμεσολάβησης, διερμηνέων κτλ.»