Επιλογή Σελίδας

Στόχος

Αφού πραγματοποιηθεί η χαρτογράφηση και η καταγραφή προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού στο ζήτημα της Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Πακέτο Εργασίας 2), θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε: τις τρέχουσες πρακτικές, το διαθέσιμο υλικό, τις Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης που χρησιμοποιούνται στις τρεις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και το προφίλ των επαγγελματιών είτε πρόκειται για δίγλωσσους μετανάστες, είτε για μετανάστες που χρησιμοποιούν μια γλώσσα κληρονομιάς, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Δημόσιες Υπηρεσίες (άλλοτε επαγγελματικά, κι άλλοτε εθελοντικά ως ad hoc διερμηνείς σε Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης). Κατόπιν, θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και προετοιμασία, επιλογή και ταξινόμηση, σχεδιασμός και δημιουργία πόρων για ένα πιλοτικό μάθημα. Οι ομάδες στόχος θα αποτελούνται από δίγλωσσους μετανάστες/μετανάστες που ομιλούν κάποια Γλώσσα Μικρότερης Διάδοσης ως γλώσσα κληρονομιάς, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα Διερμηνείας και Μετάφρασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες ως εθελοντές ή ως συνοδοί ad hoc διερμηνείς και μιλάνε µε ευχέρεια τις γλώσσες επικοινωνίας. Πολλοί από αυτούς αναμένεται να είναι φοιτητές του πανεπιστημίου της Αλκαλά.
Το εν λόγω πιλοτικό μάθημα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός τελικού διαδικτυακού μαθήματος κατάρτισης στο επόμενο Πακέτο Εργασίας (πακέτο εργασίας 4).
Οι δραστηριότητες αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι απαραίτητες για την ανάλυση και αξιολόγηση του υλικού και των δραστηριοτήτων.