Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση και Συντονισμός 

Ο γενικός συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο της Αλκαλά (UAH) που έχει τον ρόλο του Συντονιστή. Στόχος του συντονιστή είναι να εγγυηθεί την αποτελεσματική έναρξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος και φροντίζει τόσο για την οικονομική και διοικητική διαχείριση όσο και για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών ζητημάτων. Η δομή της διαχείρισης έχει δύο οργανωτικά επίπεδα:

1. Μια Μονάδα Συντονισμού, η οποία περιλαμβάνει τον συντονιστή του έργου, δηλαδή το πανεπιστήμιο UAH και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να εκπροσωπεί το DIALOGOS στην επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) να εγγυάται τη διαχείριση και κατανομή των επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) να συλλέγει και να καταρτίζει τις τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις, καθώς και να εποπτεύει την πρόοδο του έργου, υποβάλλοντας εκθέσεις σύμφωνα με συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα,
δ) να σχεδιάζει τις διαδικασίες και την πολιτική επικοινωνίας,
ε) να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του έργου, ειδοποιώντας τους εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού σε περίπτωση προβλημάτων και προσπαθώντας να προτείνει κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα αυτά. 

2. Μια Συντονιστική Επιτροπή, που αποτελείται από έναν διαχειριστή έργου για κάθε ακαδημαϊκό εταίρο ως επικεφαλής σε κάθε ένα από τα πακέτα εργασίας (Carmen Pena, Πανεπιστήμιο UAH, Πακέτα εργασίας 1 και 3,·Mara Morelli, Πανεπιστήμιο UNIGE, για Πακέτο Εργασίας 2·και Ελπίδα Λουπάκη, Πανεπιστήμιο ΑΠΘ, για το Πακέτο Εργασίας 4). Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να προγραμματίζει όλα τα καθήκοντα και να ανταλλάσσει πληροφορίες με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο,
β) να εποπτεύει την πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων,
γ) να εκπονεί εσωτερικές εκθέσεις.
Η ποιότητα και οι οικονομικοί πόροι θα ελέγχονται κάθε 6 μήνες.

Κάθε πανεπιστήμιο συνεργάζεται με έναν φορέα που συνεπικουρεί στην επίτευξη των δράσεων και στόχων που θέτει το πρόγραμμα.